{{x.attrTitle}}

{{x.attrTitleDes}}

Hướng dẫn đăng ký

Nếu bạn muốn có thêm thông tin về sản phẩm Cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

1900 545426 - (84-24) 3767 4050 (quốc tế gọi về)

placeMạng lưới monetization_onTỷ giá account_balanceChi trả kiều hối assignmentBiểu phí, lãi suất