Chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Ngoại tệ Mua vào (tiền mặt) Mua vào (Chuyển khoản) Bán ra (Tiền mặt) Bán ra (Chuyển khoản)
{{x.name}} {{(x.buy_cash | currency : " " : 2)||"-"}} {{(x.buy_bank_transfer | currency : " " : 2)||"-"}} {{(x.sell_Cash | currency : " " : 2)||"-"}} {{(x.sell_bank_transfer | currency : " " : 2)||"-"}}