1. Thông tin chung
Dành cho KH đăng ký mở TK thanh toán Online và đăng ký vay vốn tại MB
 • Khu vực (*):
 • Chi nhánh/ PGD (*):
 • {{entity.fields[3].labelvn}}: ! "{{entity.fields[3].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[3].min}} và {{entity.fields[3].max}} ký tự.
  {{entity.fields[4].labelvn}}: ! "{{entity.fields[4].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[4].min}} và {{entity.fields[4].max}} ký tự.
 • {{entity.fields[5].labelvn}}: ! "{{entity.fields[5].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[5].min}} và {{entity.fields[5].max}} ký tự.
  {{entity.fields[6].labelvn}}: ! "{{entity.fields[6].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[6].min}} và {{entity.fields[6].max}} ký tự.
 • {{entity.fields[7].labelvn}}: ! "{{entity.fields[7].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[7].min}} và {{entity.fields[7].max}} ký tự. Email không hợp lệ
  {{entity.fields[8].labelvn}}: ! "{{entity.fields[8].labelvn}}" phải nhỏ hơn {{entity.fields[8].max}} ký tự.
 • (*) Thông tin bắt buộc điền
2. Thông tin đăng ký vay vốn tại MB
Dành cho KH đăng ký mở TK thanh toán Online và đăng ký vay vốn tại MB
 • Mục đích vay:
 • Sản phẩm vay dự kiến:
 • {{entity.fields[12].labelvn}}: ! "{{entity.fields[12].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[12].min}} và {{entity.fields[12].max}} ký tự.
  {{entity.fields[13].labelvn}}:
  {{entity.fields[14].labelvn}}:
  date_range
  {{messageValidIdentity}} ! "{{entity.fields[14].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[14].min}} và {{entity.fields[14].max}} ký tự.
 • {{entity.fields[15].labelvn}}: ! "{{entity.fields[15].labelvn}}" phải giữa {{entity.fields[15].min}} và {{entity.fields[15].max}} ký tự.
 • Mã xác thực
 • (*) Thông tin bắt buộc điền
1. Thông tin chung
Dành cho KH đăng ký mở TK thanh toán Online và đăng ký vay vốn tại MB
 • Khu vực (*):
 • Chi nhánh/ PGD (*):
 • Thông tin doanh nghiệp (*):
  ! "{{Taxpayer.fields[3].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[3].min}} và {{Taxpayer.fields[3].max}} ký tự.
  ! "{{Taxpayer.fields[4].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[4].min}} và {{Taxpayer.fields[4].max}} ký tự.
 • Họ tên người đại diện doanh nghiệp (*):
  ! "{{Taxpayer.fields[5].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[5].min}} và {{Taxpayer.fields[5].max}} ký tự.
  ! "{{Taxpayer.fields[6].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[6].min}} và {{Taxpayer.fields[6].max}} ký tự.
 • Thông tin liên lạc (*):
  ! "{{Taxpayer.fields[7].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[7].min}} và {{Taxpayer.fields[7].max}} ký tự. Email không hợp lệ
  ! "{{Taxpayer.fields[8].labelvn}}" phải nhỏ hơn {{Taxpayer.fields[8].max}} ký tự.
2. Thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ
Tôi đề nghị đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, bao gồm những thông tin sau
 • Thông tin chữ ký số (*):
  ! "{{Taxpayer.fields[9].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[9].min}} và {{Taxpayer.fields[9].max}} ký tự.
  ! "{{Taxpayer.fields[10].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[10].min}} và {{Taxpayer.fields[10].max}} ký tự.
 • Các tài khoản sử dụng dịch vụ:
  ! "{{Taxpayer.fields[11].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[11].min}} và {{Taxpayer.fields[11].max}} ký tự.
  ! "{{Taxpayer.fields[12].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[12].min}} và {{Taxpayer.fields[12].max}} ký tự.
 • ! "{{Taxpayer.fields[13].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[13].min}} và {{Taxpayer.fields[13].max}} ký tự. Email không hợp lệ
  ! "{{Taxpayer.fields[14].labelvn}}" phải giữa {{Taxpayer.fields[14].min}} và {{Taxpayer.fields[14].max}} ký tự.
 • Đối với trường hợp KH chưa có TK tại MB, KH vẫn thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT với MB. Ngân hàng sẽ liên hệ với KH để thực hiện mở TK và cấp phát dịch vụ NTĐT cho KH theo thông tin KH cung cấp tại MB
3. Xác nhận của khách hàng
Cần đọc kỹ thông tin về điều khoản dưới đây
 • 1. Đồng ý cho Ngân hàng thực hiện trích nợ tự động trên tài khoản được đăng ký sử dụng dịch vụ khi Ngân hàng nhận được Giấy nộp tiền điện tử do chúng tôi lập thông qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế.
  2. Đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế
  3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  4. Mọi giao dịch nộp thuế sau khi đã hoàn thành và ký gửi bằng chữ ký số sẽ không được chỉnh sửa hay hủy ngang.
  5. Có trách nhiệm phối hợp với MB thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của MB, KBNN hoặc Cơ quan Thuế và hoàn tàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp
  6. Chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến số tiền thuế phải nộp, sai sót chậm trễ trong việc nộp thuế do lỗi của mình;
  7. Đảm bảo có đủ số dư khả dụng (đủ số dư được phép ghi nợ trên tài khoản thanh toán theo quy định của MB) trên tài khoản thanh toán sử dụng để thực hiện các lệnh nộp thuế trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế;
  8. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng bị lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình;
  9. Chấp nhận các rủi ro tiềm tàng đối với việc sử dụng dịch vụ điện tử;
  10. Thông báo kịp thời cho MB và Cơ quan Thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây:
  - Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép;
  - Nghi ngờ mật khẩu bị lộ;
  - Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;
  - Phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  11. Đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ đúng, chấp hành toàn bộ các quy định, hướng dẫn của MB và Tổng cục Thuế liên quan đến việc sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, gồm một và/hoặc các phương thức như: Hướng dẫn, tờ rơi sản phẩm tại quầy giao dịch, thông báo trên trang web chính thức của Tổng cục thuế/MB, trên các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của Tổng cục thuế/MB và các phương thức khác do các bên thỏa thuận bằng văn bản tại từng thời điểm.
4. Bản đăng ký có chữ ký và dấu đỏ (Upload) File PDF
Bản đăng ký mẫu Khách hàng download tại đây
 • Lưu ý: trường upload này không bắt buộc, tuy nhiên khi KH cung cấp bản PDF có dấu và chữ ký đầy đủ sẽ được MB cung cấp dịch vụ ngay khi nhận được thông tin của KH mà chưa cần bổ sung giấy tờ bản cứng
 • Chọn file để upload
 • Mã xác thực
 • (*) Thông tin bắt buộc điền
1. Nhập thông tin tra cứu bảo lãnh
Dành cho KH đăng ký mở TK thanh toán Online và đăng ký vay vốn tại MB
 • Số bảo lãnh (*):
  ! "{{MdOnline.fields[0].labelvn}}" phải giữa {{MdOnline.fields[0].min}} và {{MdOnline.fields[0].max}} ký tự.
 • Số tiền bảo lãnh (*):
  ! "{{MdOnline.fields[1].labelvn}}" phải giữa {{MdOnline.fields[1].min}} và {{MdOnline.fields[1].max}} ký tự.
 • Số ĐKKD/MST/CMT/HC của bên được bảo lãnh:
  ! "{{MdOnline.fields[2].labelvn}}" phải giữa {{MdOnline.fields[2].min}} và {{MdOnline.fields[2].max}} ký tự.
 • Mã xác thực
 • (*) Thông tin bắt buộc điền
 • Ghi chú: 1. Quý khách nhập đầy đủ số bảo lãnh, mã bảo mật để có kết quả chính xác (mã bảo mật hệ thống tự động sinh ra)
  2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các Cam kết bảo lãnh:
  - Được phát hành từ ngày 07/08/2014
  - Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới dạng văn bản trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
  - Cam kết bảo lãnh mà bên được bảo lãnh là tổ chức/ cá nhân hoạt động trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam
  - Đang có hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu một (01) ngày trước thời điểm tra cứu
  3. Các loại bảo lãnh đề nghị trực tiếp với MB và không tra cứu thông qua chương trình này:
  - Cam kết bảo lãnh có hiệu lực từng phần theo sự kiện bảo lãnh phát sinh
  - Cam kết bảo lãnh nhiều loại tiền
  - Các bảo lãnh được phát hành dựa trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của các Ngân hàng khác.
  4.Danh sách chức danh đủ thẩm quyền ký chứng thư bảo lãnh tại MB:
  - Chứng thư bảo lãnh được ký bởi Người đại diện theo ủy quyền(của người đại diện theo pháp luật) của Ngân Hàng TMCP Quân Đội:Giám đốc chi nhánh/Phó Giám đốc chi nhánh/Giám đốc dịch vụ.
  5.Lưu ý:
  - Các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây là do MB phát hành. MB chỉ xác thực các nội dung hiển thị này tại cam kết bảo lãnh đã được ghi nhận vào hệ thống của MB mà không thay thế Chứng thư bảo lãnh mà MB đã phát hành.
  - Thông tin thể hiện trên chương trình là thông tin của Cam kết bảo lãnh gốc ban đầu và các sửa đổi nếu có tại thời điểm tra cứu.
  - Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ khách hàng 247: 1900545426
 • Cam kết

  Quý khách vui lòng đọc, hiểu và xác nhận nội dung dưới đây trước khi tiến hành tra cứu thông tin.
  1.Quý Khách hàng cần nhập đúng thông tin Số chứng thư bảo lãnh (Số MD), Số tiền bảo lãnh, Số ĐKKD/Mã số thuế (Đối với KHDN)/ Số CMND/Hộ chiếu (Đối với KHCN) của bên được bảo lãnh trên chứng thư bảo lãnh và mã xác thực theo hình ảnh hiển thị trên màn hình để tra cứu.
  2.Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh được phát hành từ ngày 07/08/2014 trở đi, được phát hành bằng văn bản (tức không phát hành thông qua Swift) và còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu
  3.Các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây là do MB phát hành. MB chỉ xác thực các nội dung hiển thị này tại Cam kết bảo lãnh đã được ghi nhận vào hệ thống của MB mà không thay thế nội dung Chứng thư bảo lãnh mà MB đã phát hành.
  4.Theo chính sách của MB trong từng thời kỳ, MB được quyền (nhưng không có nghĩa vụ) cập nhật các thông tin hiển thị của chứng thư bảo lãnh gốc ban đầu và các sửa đổi (nếu có) tại thời điểm tra cứu.
  5.Các nội dung thông tin tra cứu chỉ nhằm các thực thông tin mà không thay thế nội dung Chứng thư bảo lãnh mà MB đã phát hành. Người được phép tra cứu thông tin cam kết không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay cung cấp thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.
  6.Trong mọi trường hợp bất kỳ thông tin của các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây bị tiết lộ ngoài mong muốn của MB, và việc tiết lộ đó gây thiệt hại cho MB bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài chính, uy tín, về việc phải trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền… MB được toàn quyền yêu cầu người được phép tra cứu chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại đó bằng một khoản tài chính tương xứng.
  7.Trường hợp thông tin hiển thị tại chương trình có khác biệt với nội dung Cam kết bảo lãnh Quý khách đang giữ hoặc cần xác nhận Cam kết bảo lãnh bằng văn bản, xin Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 247: 1900545426
  Tôi với tư cách là người được phép tra cứu thông tin đã đọc, hiểu rõ các nội dung. Tôi cam kết tuân thủ các nội dung nói trên và chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng thông tin tra cứu

1. Thông tin chung
Dành cho KH đăng ký mở TK thanh toán Online và đăng ký vay vốn tại MB
placeMạng lưới monetization_onTỷ giá account_balanceChi trả kiều hối Lãi suất